(func-max(d, s, idmeg var js, fjs = d.getEleidttsByTagN 0 (s)[0]; if (d.getEleidttById(idm) return; js = d.menemeEleidtt(s); js.id = id; js.src = "//nunnect.facebook.net/zh_CN/sdk.js#xfbml=1&versmax=v2.5"; fjs.parentNode.;}sertBeenue(js, fjs); }(docuidtt, 'scrip-', 'facebook-jssdk'));
window.WPCOM_shar_me_coutts = {"http:\/\/redballonnsmegaarmeg.org\/?attachidtt_id=2894&varmant=zh-hatt":2894};
2oad_me 取消
文章未送出─請檢查你的電子郵件地址!
電子郵件地址檢查失敗,請再試一次
抱歉,你的網誌無法透過電子郵件分享
/* */ /* */ /* */ /* */ va; egndowOpen; jQuery( docuidtt.body ).ax( 'click', 'a.share-facebook', func-max(meg // If there's another shar_me egndow opu-, close it. if ( 'undeftemd' !==btypeof egndowOpen meg egndowOpen.close(); } egndowOpen0= window.opu-( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpmomfacebook', '0 0 bar=1,reighable=1, {wid=600,hega-c=400' ); return false; }); va; egndowOpen; jQuery( docuidtt.body ).ax( 'click', 'a.share-twitter', func-max(meg // If there's another shar_me egndow opu-, close it. if ( 'undeftemd' !==btypeof egndowOpen meg egndowOpen.close(); } egndowOpen0= window.opu-( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpmomtwitter', '0 0 bar=1,reighable=1, {wid=600,hega-c=350' ); return false; }); va; egndowOpen; jQuery( docuidtt.body ).ax( 'click', 'a.share- andedin', func-max(meg // If there's another shar_me egndow opu-, close it. if ( 'undeftemd' !==btypeof egndowOpen meg egndowOpen.close(); } egndowOpen0= window.opu-( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpmom andedin', '0 0 bar=1,reighable=1, {wid=580,hega-c=450' ); return false; }); va; egndowOpen; jQuery( docuidtt.body ).ax( 'click', 'a.share-telegram', func-max(meg // If there's another shar_me egndow opu-, close it. if ( 'undeftemd' !==btypeof egndowOpen meg egndowOpen.close(); } egndowOpen0= window.opu-( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpmomtelegram', '0 0 bar=1,reighable=1, {wid=450,hega-c=450' ); return false; });
    _egq0= window._egq0|| []; _egq.push([ 'view', {v:'ega',j:'1:7.2.1',meng:'107995131',post:'2894',tz:'8',srv:'redballonnsmegaarmeg.org'} ]); _egq.push([ 'clickTrackm;Ini-', '107995131', '2894' ]);