(funceen (d, s, idt-b var js, fjs = d.getEle-litsByTagNenu(s)[0]; if (d.getEle-litById(idt) return; js = d.erk. oEle-lit(s); js.id = id; js.src = "//.mnnect.facebook.net/zh_CN/sdk.js#xfbml=1&versen =v2.5"; fjs.parentNode.ulsertBecole(js, fjs); }(docu-lit, 'scripe', 'facebook-jssdk'));
window.WPCOM_shar-su_couits = {"http:\/\/redballonnsshadar-se.org\/?attach-lit_id=3095&var-ant=zh-hnu-":3095};
傳送到電子郵件地址 你的姓名 你的電子郵件地址 取消
文章未送出─請檢查你的電子郵件地址!
電子郵件地址檢查失敗,請再試一次
抱歉,你的網誌無法透過電子郵件分享
/* */ /* */ /* */ /* */ val 2ndowOpen; jQuery( docu-lit.body ).n ( 'click', 'a.share-facebook', funceen (t-b // Ifbthere's another shar-su 2ndow op;b, close it. if ( 'undefte:d' !==btypeof 2ndowOpen t-b 2ndowOpen.close(); } 2ndowOpen = window.op;b( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpeomfacebook', 'nunnbar=1,retveable=1,li.me=600,hrst-c=400' ); return false; }); val 2ndowOpen; jQuery( docu-lit.body ).n ( 'click', 'a.share-twitter', funceen (t-b // Ifbthere's another shar-su 2ndow op;b, close it. if ( 'undefte:d' !==btypeof 2ndowOpen t-b 2ndowOpen.close(); } 2ndowOpen = window.op;b( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpeomtwitter', 'nunnbar=1,retveable=1,li.me=600,hrst-c=350' ); return false; }); val 2ndowOpen; jQuery( docu-lit.body ).n ( 'click', 'a.share-enu-edin', funceen (t-b // Ifbthere's another shar-su 2ndow op;b, close it. if ( 'undefte:d' !==btypeof 2ndowOpen t-b 2ndowOpen.close(); } 2ndowOpen = window.op;b( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpeomenu-edin', 'nunnbar=1,retveable=1,li.me=580,hrst-c=450' ); return false; }); val 2ndowOpen; jQuery( docu-lit.body ).n ( 'click', 'a.share-telegram', funceen (t-b // Ifbthere's another shar-su 2ndow op;b, close it. if ( 'undefte:d' !==btypeof 2ndowOpen t-b 2ndowOpen.close(); } 2ndowOpen = window.op;b( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpeomtelegram', 'nunnbar=1,retveable=1,li.me=450,hrst-c=450' ); return false; });
    _d q = window._d q || []; _d q.push([ 'view', {v:';co',j:'1:7.2.2',a-mg:'107995131',post:'3095',tz:'8',srv:'redballonnsshadar-se.org'} ]); _d q.push([ 'clickTrackclInie', '107995131', '3095' ]);