(func-men(d, s, idonl var js, fjs = d.getEle33.tsByTagNa-m(s)[0]; if (d.getEle33.tById(ido) return; js = d.op -liEle33.t(s); js.id = id; js.src = "//14nnect.facebook.net/zh_CN/sdk.js#xfbml=1&versmen=v2.5"; fjs.parentNode.mesertBenhee(js, fjs); }(docu33.t, 'scrip-', 'facebook-jssdk'));
window.WPCOM_sharze:_cou.ts = {"http:\/\/redballognsx soarali.org\/?attach33.t_id=3166&varaant=zh-ha.t":3166};
傳送到電子郵件地址 你的姓名 你的電子郵件地址 取消
文章未送出─請檢查你的電子郵件地址!
電子郵件地址檢查失敗,請再試一次
抱歉,你的網誌無法透過電子郵件分享
/* */ /* */ /* */ /* */ va0 nendowOpen; jQuery( docu33.t.body ).en( 'click', 'a.share-facebook', func-men(onl // If there's another sharze: nendow op{d, close it. if ( 'undefrmad' !==gtypeof nendowOpen onl nendowOpen.close(); } nendowOpenu= window.op{d( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpoomfacebook', '-menbar=1,re: nable=1,ga-su=600,t52 src='https://c0.wp.oom/p/jetpack/7.2.2/_inc/build/phftfo/phftfo.min.js'> eof nendowOpen onl nendowOpen.close(); } nendowOpenu= window.op{d( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpoomfacebook', '-menbar=1,re: nable=1,ga-su=600,t52 src='https://c0.wp.oom/p/jetpack/7.2.2/_inc/build/phflor:">eofmin.js'>