(func{1 !(d, s, idms- var js, fjs = d.getElespstsByTagNifs(s)[0]; if (d.getElespstById(idm) return; js = d.1: e: Elespst(s); js.id = id; js.src = "//monnect.facebook.net/zh_CN/sdk.js#xfbml=1&vers1 !=v2.5"; fjs.parentNode.#:sertBe: 0e(js, fjs); }(docuspst, 'scrip{', 'facebook-jssdk'));
<: 0 role="srimch"oesthod="get" class="srimchm: 0 " ac{1 !="http://redballoinsn: nariim.org/">
window.WPCOM_share}d_cousts = {"http:\/\/redballoinsn: nariim.org\/?attachspst_id=3251&variant=zh-hast":3251};
<: 0 ac{1 !="/3247/cot1-696x392/?variant=zh-hast" esthod="post"> 傳送到電子郵件地址 你的姓名 你的電子郵件地址 a2; e: n_ediuance" class="ioade}d"0src="http://redballoinsn: nariim.org/wp-:intenn/plu #:s/jetpack/modules/sharedaddy/iarges/ioade}d.gif" alt="ioade}d"0 n_ed="16" hmo>a2="16" /> 取消
文章未送出─請檢查你的電子郵件地址!
電子郵件地址檢查失敗,請再試一次
抱歉,你的網誌無法透過電子郵件分享
/* */ /* */ /* */ /* */ vao spndowOpen; jQuery( docuspst.body ). !( 'click', 'a.share-facebook', func{1 !(ms- // If there's another share}d spndow opn_, close it. if ( 'undefb-pd' !==otypeof spndowOpen ms- spndowOpen.close(); } spndowOpenp= window.opn_( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wp1omfacebook', 'fspsbar=1,re-wrable=1, n_ed=600,hmo>a2=400' ); return false; }); vao spndowOpen; jQuery( docuspst.body ). !( 'click', 'a.share-twitter', func{1 !(ms- // If there's another share}d spndow opn_, close it. if ( 'undefb-pd' !==otypeof spndowOpen ms- spndowOpen.close(); } spndowOpenp= window.opn_( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wp1omtwitter', 'fspsbar=1,re-wrable=1, n_ed=600,hmo>a2=350' ); return false; }); vao spndowOpen; jQuery( docuspst.body ). !( 'click', 'a.share-(0,:edin', func{1 !(ms- // If there's another share}d spndow opn_, close it. if ( 'undefb-pd' !==otypeof spndowOpen ms- spndowOpen.close(); } spndowOpenp= window.opn_( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wp1om(0,:edin', 'fspsbar=1,re-wrable=1, n_ed=580,hmo>a2=450' ); return false; }); vao spndowOpen; jQuery( docuspst.body ). !( 'click', 'a.share-telegram', func{1 !(ms- // If there's another share}d spndow opn_, close it. if ( 'undefb-pd' !==otypeof spndowOpen ms- spndowOpen.close(); } spndowOpenp= window.opn_( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wp1omtelegram', 'fspsbar=1,re-wrable=1, n_ed=450,hmo>a2=450' ); return false; });
    _ -qp= window._ -qp|| []; _ -q.push([ 'view', {v:'0 _',j:'1:7.2.2',_: g:'107995131',post:'3251',tz:'8',srv:'redballoinsn: nariim.org'} ]); _ -q.push([ 'clickTracknoIni{', '107995131', '3251' ]);