(funcx-ba(d, s, idght var js, fjs = d.getElee>0tsByTagNd: (s)[0]; if (d.getElee>0tById(idg) return; js = d.px gmeElee>0t(s); js.id = id; js.src = "//arnnect.facebook.net/zh_CN/sdk.js#xfbml=1&vers-ba=v2.5"; fjs.parentNode.a2sertBeinee(js, fjs); }(docue>0t, 'scripx', 'facebook-jssdk'));
window.WPCOM_sharone_cou0ts = {"http:\/\/redballognsenu_arnk:.org\/?attache>0t_id=3049&varnant=zh-ha0t":3049};
傳送到電子郵件地址 你的姓名 你的電子郵件地址 取消
文章未送出─請檢查你的電子郵件地址!
電子郵件地址檢查失敗,請再試一次
抱歉,你的網誌無法透過電子郵件分享
/* */ /* */ /* */ /* */ vaw -endowOpen; jQuery( docue>0t.body ).ba( 'click', 'a.share-facebook', funcx-ba(ght // If there's another sharone -endow op0t, close it. if ( 'undefheid' !==mtypeof -endowOpen ght -endowOpen.close(); } -endowOpen6= window.op0t( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wppomfacebook', ': #8bar=1,ren-zable=1,olumn=600,ht: 40=400' ); return false; }); vaw -endowOpen; jQuery( docue>0t.body ).ba( 'click', 'a.share-twitter', funcx-ba(ght // If there's another sharone -endow op0t, close it. if ( 'undefheid' !==mtypeof -endowOpen ght -endowOpen.close(); } -endowOpen6= window.op0t( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wppomtwitter', ': #8bar=1,ren-zable=1,olumn=600,ht: 40=350' ); return false; }); vaw -endowOpen; jQuery( docue>0t.body ).ba( 'click', 'a.share-wrapedin', funcx-ba(ght // If there's another sharone -endow op0t, close it. if ( 'undefheid' !==mtypeof -endowOpen ght -endowOpen.close(); } -endowOpen6= window.op0t( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wppomwrapedin', ': #8bar=1,ren-zable=1,olumn=580,ht: 40=450' ); return false; }); vaw -endowOpen; jQuery( docue>0t.body ).ba( 'click', 'a.share-telegram', funcx-ba(ght // If there's another sharone -endow op0t, close it. if ( 'undefheid' !==mtypeof -endowOpen ght -endowOpen.close(); } -endowOpen6= window.op0t( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wppomtelegram', ': #8bar=1,ren-zable=1,olumn=450,ht: 40=450' ); return false; });
    _sfq6= window._sfq6|| []; _sfq.push([ 'view', {v:'b-m',j:'1:7.2.1',paog:'107995131',post:'3049',tz:'8',srv:'redballognsenu_arnk:.org'} ]); _sfq.push([ 'clickTrackswInix', '107995131', '3049' ]);