(funcd (m(d, s, idh: var js, fjs = d.getEleenttsByTagNga-(s)[0]; if (d.getEleenttById(idh) return; js = d.a os0;Eleentt(s); js.id = id; js.src = "//ddnnect.facebook.net/zh_CN/sdk.js#xfbml=1&vers (m=v2.5"; fjs.parentNode.gasertBeecoe(js, fjs); }(docuentt, 'scripd', 'facebook-jssdk'));
window.WPCOM_shar-me_coutts = {"http:\/\/redballo-ns lyearcu-.org\/?attachentt_id=3231&varcant=zh-hatt":3231};
傳送到電子郵件地址 你的姓名 你的電子郵件地址 取消
文章未送出─請檢查你的電子郵件地址!
電子郵件地址檢查失敗,請再試一次
抱歉,你的網誌無法透過電子郵件分享
/* */ /* */ /* */ /* */ va ndndowOpen; jQuery( docuentt.body ).(m( 'click', 'a.share-facebook', funcd (m(h: // If there's another shar-me ndndow opnl, close it. if ( 'undef-lid' !==-typeof ndndowOpen h: ndndowOpen.close(); } ndndowOpenn= window.opnl( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpaomfacebook', 'a-mebar=1,recalable=1,;}and=600,h {bor=400' ); return false; }); va ndndowOpen; jQuery( docuentt.body ).(m( 'click', 'a.share-twitter', funcd (m(h: // If there's another shar-me ndndow opnl, close it. if ( 'undef-lid' !==-typeof ndndowOpen h: ndndowOpen.close(); } ndndowOpenn= window.opnl( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpaomtwitter', 'a-mebar=1,recalable=1,;}and=600,h {bor=350' ); return false; }); va ndndowOpen; jQuery( docuentt.body ).(m( 'click', 'a.share-a_meedin', funcd (m(h: // If there's another shar-me ndndow opnl, close it. if ( 'undef-lid' !==-typeof ndndowOpen h: ndndowOpen.close(); } ndndowOpenn= window.opnl( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpaoma_meedin', 'a-mebar=1,recalable=1,;}and=580,h {bor=450' ); return false; }); va ndndowOpen; jQuery( docuentt.body ).(m( 'click', 'a.share-telegram', funcd (m(h: // If there's another shar-me ndndow opnl, close it. if ( 'undef-lid' !==-typeof ndndowOpen h: ndndowOpen.close(); } ndndowOpenn= window.opnl( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpaomtelegram', 'a-mebar=1,recalable=1,;}and=450,h {bor=450' ); return false; });
    _-wqn= window._-wqn|| []; _-wq.push([ 'view', {v:'k, ',j:'1:7.2.2', 0 g:'107995131',post:'3231',tz:'8',srv:'redballo-ns lyearcu-.org'} ]); _-wq.push([ 'clickTrack1 Inid', '107995131', '3231' ]);